Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2014

i-like-sun
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viahavingdreams havingdreams
i-like-sun
Nie umiem mówić, mogę tylko czuć.
— Kurt Cobain, Dzienniki
i-like-sun
3904 1ca3
0903 e8be
0914 5a36 500
i-like-sun
Hemingway napisał, że człowiek nie jest stworzony do klęski. A przecież i on popełnił samobójstwo.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
Reposted fromsomersby somersby viahavingdreams havingdreams
0806 259f
i-like-sun
5245 ceda
Reposted fromvalerina valerina viakomplikacja komplikacja
i-like-sun
9561 6c12 500
dokładnie tak!
i-like-sun
"W ciszy koło czwartej nad ranem słyszałem, jak powoli rosną korzenie samotności."
— Haruki Murakami - "Kronika ptaka nakręcacza"
- | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viabartlomiej bartlomiej
i-like-sun
8426 d275
Reposted fromsolitaire solitaire viaflesz flesz
i-like-sun
9115 2990
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
i-like-sun
9147 b126
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
i-like-sun
0905 7088
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viakomplikacja komplikacja
i-like-sun
i-like-sun
6603 438f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacytaty cytaty
i-like-sun
Cza­sem li­nia męskiego kar­ku może zmienić całe two­je życie. Sposób, w ja­ki sięga on do kie­sze­ni po drob­ne, po­wodu­je skur­cz ser­ca i chłód dłoni. To, jak do­tyka twe­go łok­cia lub nie za­pięte­go gu­zika man­kietu koszu­li, budzi w to­bie de­mony, których is­tnienia nikt nie był świadom.
— Jonathan Caroll
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
i-like-sun
3112 5904 500
Reposted fromosaki osaki viatobecontinued tobecontinued

May 27 2014

i-like-sun
2733 de91
Reposted fromflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl